Your Website Title
Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\_MG_7425 resize 1.JPG

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội trao cam kết chống rác thải nhựa. Nguồn: http://www.monre.gov.vn

Nội dung thực hiện gồm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần và tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì túi nilon. Tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh và đồng thời vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.  Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Thời gian đăng ký nội dung thực hiện của các cơ quan, đơn vị gửi trước ngày 30/12/2018. Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện đợt 01 của các cơ quan, đơn vị gửi trước ngày 15/4/2019. Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm của các cơ quan, đơn vị gửi trước ngày 01/8 hằng năm.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tổng hợp Nội dung đăng ký thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp báo cáo sơ kết kết quả thực hiện đợt 01 trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm trên địa bàn tỉnh. Các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tùy vào điều kiện, khả năng của đơn vị, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang: Xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự chuyên sâu để tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa”; tác hại của nhựa dùng một lần và nilon đến môi trường và con người; các mô hình sử dụng các sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần và nilon.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cộng đồng để cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Nguồn Quyết định 2900/QĐ-UBND

TTH