Your Website Title
Tịnh Biến phấn đấu giải quyết việc làm cho 4000 lao động và giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% trong năm 2019
Để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo đời sống người lao động và giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển sản xuất. Năm 2019, phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) huyện phối hợp với các đơn vị chủ quản phấn đấu giải quyết việc làm cho 4.000 lao động; đào tạo nghề cho 200 lao động nông thôn. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5%, hộ cận nghèo 1% (theo chuẩn nghèo hiện hành).

Phối hợp các ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả, để hộ nghèo, hộ cận nghèo học tập, tham gia, kết hợp giải quyết tốt các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội để thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững.

   Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các ngành liên quan tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách giảm nghèo đa dạng về hình thức và nội dung để người nghèo tự nhận thức về lòng tự trọng, tự ái và trách nhiệm bản thân, để chủ động, tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng đến các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới như : duy trì, nâng chất các xã đạt chuẩn; hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã Nhơn Hưng để đạt chuẩn năm 2019. Ngoài ra, đối với công tác cải cách hành chính sẽ thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm Mis PosaSoft (Hệ thống quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo) vào quản lý đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo trên địa bàn huyện, để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo.

Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo dân chủ, công bằng, kịp thời, đầy đủ và đúng quy định; đối với Bảo hiểm Xã hội huyện và UBND 14 xã, thị trấn tham mưu UBND huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng chính sách kịp thời, không để sót, trùng, dư thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách an sinh xã hộithực hiện có hiệu quả chính sách nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)