Your Website Title
Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Mục tiêu là tăng cường văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên (HSSV) để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Ảnh minh họa

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2018-2020: 100% các trường học xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường; Hằng năm, có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ công đoàn Giáo dục, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đội Thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Giai đoạn 2021-2025 - 100% các trường học duy trì, phát huy và thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ GDĐT ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường; 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề ra các giải pháp thực hiện bao gồm tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của địa phương và nhà trường; Xây dựng và thực hiện các quy tắc trong trường học. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học. Ngoài ra còn phải nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM) tỉnh, các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện Đề án; Hàng năm, thực hiện kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục và đào tạo; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử. Tổ chức sơ kết Đề án vào năm 2020, 2023; tổng kết Đề án vào năm 2025.

Nguồn Kế hoạch 820/KH-UBND

TTH