Your Website Title
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên vừa ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Tịnh Biên phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Responsive image

Theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này gồm có 36 lĩnh vực với 245 thủ tục hành chính.
Ủy ban nhân dân huyện giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban chỉ đạo ISO, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tải file

TTH