Your Website Title
Chi 88 triệu đồng thuộc Dự án nuôi bò vỗ béo Chương trình 135 tại xã Vĩnh Trung
Tại UBND xã Vĩnh Trung, 11 hộ dân thuộc Dự án chăn nuôi bò vỗ béo được chi hỗ trợ số tiền 88 triệu đồng.

Responsive image

Được biết, đây là Dự án thuộc Chương trình 135 nhằm giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã có nguồn vốn tổ chức sản xuất, chăn nuôi bò vỗ béo từng bước giảm nghèo và thoát nghèo bền vững. Theo đó, các hộ trong dự án sẽ được tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, được hỗ trợ mua con giống số tiền là 8 triệu đồng/hộ, ngoài ra, mỗi hộ tự đối ứng thêm 4 triệu đồng cho việc thực hiện dự án.
 Vĩnh Trung là xã nội địa của huyện Tịnh Biên, trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm 64%, điều kiện về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội còn nhiều khó khăn. Việc chi hỗ trợ dự án nuôi bò vỗ béo thuộc Chương trình 135 không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tham gia phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, mà còn góp phần vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chi trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Ngọc Mai (Vĩnh Trung)