Your Website Title
Thư viện trường Trung học phổ thông Tịnh Biên đạt chuẩn
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 848 /QĐ-SGDĐT ngày 12/6/2020 về việc công nhận danh hiệu Thư viện trường học đạt chuẩn.

Responsive image

Nguồn ảnh: thpttinhbien.edu.vn

Theo đó, công nhận Thư viện trường THPT Tịnh Biên đạt danh hiệu Thư viện trường học đạt chuẩn theo Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 01/2004/QĐBGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo giao Trường THPT Tịnh Biên có trách nhiệm duy trì và phát triển hoạt động thư viện nhà trường, phấn đấu đạt được danh hiệu thư viện trường học cao hơn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TTH