Your Website Title
“An toàn cho phụ nữ và trẻ em”
UBND huyện vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2020 với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” (bao gồm giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em).

Mục đích nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ Hội, cán bộ các đơn vị tham gia thực hiện Đề án và hội viên, phụ nữ về các vấn đề liên quan đến phụ nữ; triển khai các hoạt động của Đề án gắn với thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, đặc biệt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”.
 Các hoạt động được tổ chức bao gồm : Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ; Xây dựng các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội; nghiên cứu, đề xuất chính sách; giám sát việc thực thi pháp luật về các chủ đề của Đề án; và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án.

TTH