Your Website Title
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

Mục đích, yêu cầu là thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người chiến sĩ xuất sắc trong phong trào công nhân quốc tế, tấm gương tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực học tập phẩm chất cao quý của người cộng sản Tôn Đức Thắng; một tấm gương sáng về phong cách sống giản dị, thanh bạch, chân thành, khiêm tốn; một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Gắn đợt sinh hoạt chính trị này với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành các cấp và toàn xã hội. Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2018.

Nội dung tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn, quan trọng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Bác Tôn cho sự nghiệp xây dựng, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trong đó nhấn mạnh về lòng trung thành với lý tưởng cộng sản; ý chí, nghị lực phi thường, vượt qua thử thách nghiệt ngã với niềm tin vào sự nghiệp cách mạng thành công của dân tộc; luôn nêu cao phẩm chất trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Tuyên truyền, phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; nêu bật những thành tựu và kết quả đạt được của quê hương An Giang trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua. Chú trọng việc phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội trên quê hương An Giang. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng diễn ra trong tỉnh và cả nước.

Về hình thức tuyên truyền: Sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện, phương pháp tuyên truyền, tập trung vào các hình thức chủ yếu như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, thăm hỏi các gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa; phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng sinh nhật lần thứ 130 của Bác Tôn; trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa; tổ chức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đưa nội dung kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên; xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tuyên truyền. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 

1. Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)!

2. Đồng chí Tôn Đức Thắng - Tấm gương về lòng yêu nước, đạo đức cách mạng!

3. Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh!

4. Học tập và làm theo tấm gương mẫu mực của Bác Tôn, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu mạnh!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nguồn Hướng dẫn 56-HD/BTGTU

TTH