Your Website Title
Tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới năm 2018
Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên vừa phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận đông xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện.

Mục đích nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới.

Tập trung tuyên truyền, thay đổi tư duy, nhận thức của các cấp, cán bộ và tầng lớp nhân dân nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức trách nhiệm trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động tuyên truyền cho nhân dân, các nhà đầu tư hiểu đầy đủ hơn về Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, từ đó tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện tham gia đóng góp tích cực, phát huy sức mạnh trong thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nội dung tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách và quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới; những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn sau 07 năm triển khai thực hiện Chương trình. Đồng thời tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020. Tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ để có cảnh quan xanh – sạch – đẹp; cải tạo ao, vườn; trồng cây xanh nơi công cộng, đường làng. Tuyên truyền cách huy động các nguồn lực, các nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình, những sáng tạo hiệu quả, những kinh nghiệm, những mô hình tiêu biểu, các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Về hình thức tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh của các xã; kết hợp tổ chức tuyên truyền Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tại các Hội nghị, lớp tập huấn, dạy nghề, trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Tuyên truyền thông qua phát hành các tài liệu, tờ rơi, khẩu hiệu, pa nô, áp phích…lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, các hội thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên người dân hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng khuyến khích những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện, Huyện đoàn và UBND 11 xã tổ chức các buổi Hội nghị, tập huấn triển khai công tác tuyên truyền trong các cấp, các ngành và người dân về thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới.

Nguồn Quyết định 4375/QĐ-UBND

TTH