Your Website Title
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1005/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gồm 19 tiêu chí, 35 chỉ tiêu, là cơ sở để các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với bộ tiêu chí quy định của Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương.

UBND tỉnh phân công các sở, ngành phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy định khung đối với các tiêu chí, chỉ tiêu tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện; đồng thời thực hiện báo báo định kỳ 03 tháng (vào ngày15/3), 06 tháng (vào ngày 15/6), 09 tháng (vào ngày 15/9), báo cáo năm (vào ngày 15/12) và báo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

(Đính kèm Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh)

 Responsive image

Responsive image

Responsive image 

Responsive image

 Responsive image

Responsive image

TTH