Your Website Title
Tịnh Biên: Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2021
Ngày 28/1/2021 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tịnh Biên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2021.

Responsive image

Trong thời tham gia lớp học, các học viên được truyền đạt, nghiên cứu 05 chuyên đề về Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng thời, thông tin tình hình thời sự quốc tế và trong nước, giới thiệu Lịch sử Đảng bộ huyện. Sau 6 ngày học tập, với tinh thần tích cực, nghiêm túc và ý thức tự giác của mỗi học viên, lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Kết quả 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có 05 học viên đạt loại giỏi./.

Phan Hữu (Tịnh Biên)