Your Website Title
Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Theo Kế hoạch 53-KH/HU ngày 16/4/2018 của Huyện ủy Tịnh Biên về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2020 phát triển mới 113 doanh nghiệp; phấn đấu đến năm 2020 thu cân đối ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đạt 55% trong tổng thu cân đối ngân sách huyện; phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 45%.

Về quan điểm chỉ đạo, phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của huyện, quy hoạch tổng thể cho phát triển kinh tế - xã hội huyện, là một giải pháp quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển của huyện. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển kinh tế - xã hội. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô và chất lượng.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Phát huy mặt tích cực của kinh tế tư nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, minh  bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực, nhất là phòng, chống mọi biểu hiện của “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, quan hệ “lợi ích nhóm”, lợi dụng chính sách, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất chính. Kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Xây dựng phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Khuyến khích hình thành các doanh nghiệp lớn, tạo ra chuỗi liên kết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia từng công đoạn của chuỗi sản xuất, kinh doanh.

Thúc đẩy phát triển các hình thức liên kết giữa kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tiếp nhận, chuyển giao, tạo sự lan tỏa rộng rãi về công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Phát triển khu vực kinh tế tư nhân của huyện ngày càng vững mạnh, có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quản trị cao; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên gồm: Thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân; Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân.

Nguồn Kế hoạch 53-KH/HU

TTH