Your Website Title
Phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân năm 2018
UBND huyện vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch Phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân năm 2018 trên địa bàn huyện.

Mục đích là nhằm động viên, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương huyện vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018.

Đối tượng thi đua gồm nhân dân và Lực lượng vũ trang địa phương, nhân dân và lực lượng dân quân các xã, thị trấn. Nội dung thi đua: thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên đạt và vượt chỉ tiêu, đảm bảo số lượng và chất lượng. Thường xuyên nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống của Lực lượng vũ trang địa phương huyện. Cơ quan, đơn vị tập trung vào các tiêu chí:

Về xây dựng lực lượng:

- Cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương đoàn kết thống nhất cao, chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương.

- Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tổ chức biên chế đảm bảo về số lượng và chất lượng, trong đó tập trung xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu, đảm bảo số lượng và nâng cao chất lượng, đủ khả năng xử trí mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện chặt chẽ, đúng kế hoạch đăng ký, quản lý nguồn Dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân; Thực hiện tốt công tác sắp xếp, bổ nhiệm quân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên; Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; Quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng trong lực lượng dự bị động viên.

- Kịp thời điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh các văn kiện tác chiến; các văn bản, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an toàn địa bàn. Duy trì quân số trực đúng quy định, kiểm tra huấn luyện đạt và vượt chỉ tiêu.

- Phối hợp Công an, Bộ đội Biên phòng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về quy định “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ về “Phối hợp hoạt động giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Công an xã, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở và phòng, chống cháy rừng”.

- Thường xuyên phối hợp tuần tra nắm chắc hoạt động của các phần tử xúi giục, kích động, lôi kéo quần chúng, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, kịp thời ngăn chặn và làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc các mục tiêu, địa bàn quan trọng.

Về xây dựng tiềm lực:

- Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Xây dựng tiêu chí phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính quyền các cấp.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là đảng bộ, chi bộ quân sự; duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt; làm tốt công tác phát triển đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

- Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Lực lượng vũ trang địa phương nhất là lực lượng Dân quân tự vệ; sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới trụ sở làm việc của cơ quan quân sự xã, thị trấn đã xuống cấp hoặc quy hoạch mới; phối hợp với các ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện tốt chính sách Quân đội, chính sách hậu phương Quân đội, nhất là cho Dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn. Bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Thường xuyên phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân; thực hiện tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng.

- Tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân tham gia tích cực các phòng trào, các cuộc vận động ở địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang địa phương huyện chung tay vì người nghèo”.

- Giáo dục cho nhân dân, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, những chủ trương, quy định của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gương mẫu trong lao động sản xuất góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Về xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân:

Tập trung xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố “Thế trận lòng dân”; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh. Xây dựng hệ thống các khu căn cứ, cụm điểm tựa, các công trình dân sinh có ý nghĩa quốc phòng tạo thành thế trận làng, xã chiến đấu vững chắc.

Thời gian thi đua từ ngày 01/11/2017 – 30/10/2018. Về khen thưởng: UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 xã, thị trấn dẫn đầu, UBND huyện tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân.

UBND huyện giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện), UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, theo dõi và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.

Nguồn Quyết định 1115/QĐ-UBND

TTH(PVHTT)