Huyện Tịnh Biên tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017.
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Tịnh Biên vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho các học viên là các điều tra viên thực hiện công tác tổng điều tra trên địa bàn huyện.

Responsive image
 

Các học viên được cán bộ Chi Cục thống kê huyện hướng dẫn kế hoạch triển khai Tổng điều tra của huyện; giới thiệu phương pháp, nội dung điều tra; đối tượng, phạm vi điều tra; hướng dẫn quy trình lập danh sách đơn vị điều tra; phiếu thu thập doanh nghiệp và phiếu hoạt động công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư…. Đồng thời, trao đổi về kỹ năng quy trình tổng hợp nhanh áp dụng trong công tác Tổng điều tra; hướng dẫn phương pháp, quy trình chọn mẫu các cơ sở hành chính, sự nghiệp, y tế, giáo dục. 

Responsive image
 

Đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi chính phủ. Các đơn vị điều tra của cuộc Tổng điều tra được chia thành 04 khối: khối doanh nghiệp; khối hành chính, sự nghiệp; khối cá thể và khối tôn giáo.

Song song đó, còn triển khai Quyết định số 1672 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2017.  Theo đó, đã thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, thành phố, phân công thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; quyết định thành lập Tổ thường trực và phân công thành viên Tổ thường trực tỉnh.

Responsive image
 

Tổng điều tra Kinh tế  năm 2017 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trên phạm vi cả nước, là cơ sở để Trung ương, bộ, ngành và tỉnh thấy được thực trạng nền kinh tế tổng thể của tỉnh và cả nước để từ đó xác định được những tiềm năng, điểm mạnh, điểm yếu để đưa ra những quyết sách, chỉ đạo, điều hành phù hợp để phát triển nền kin tế nhanh, bền vững từng ngành, địa phương./.

Tin: Thu Nga - ảnh: Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)