Your Website Title
Ban Tuyên giáo huyện Tịnh Biên quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 07 khóa XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo huyện ủy Tịnh Biên vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 07, khóa XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên thuộc các ban, ngành, đoàn thể huyện.

Các  đại biểu được nghe đồng chí Trương Hữu Tiền – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội” và Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)