Your Website Title
Phát triển thương mại biên giới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2731/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại biên giới tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Mục tiêu chung là đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thương mại biên giới trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế An Giang, đưa An Giang trở thành điểm trung chuyển hàng hóa trọng yếu của Vùng và cả nước vào thị trường Campuchia và tiến tới thị trường các quốc gia ASEAN. Phát huy lợi thế về hạ tầng cửa khẩu, tài nguyên và vị trí địa lý của Tỉnh, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu theo hướng gia tăng tỷ trọng hàng hóa có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là nhóm hàng nông, thủy sản.

Kết quả hình ảnh cho khu thương mại tịnh biên

Khu trung tâm thương mại Tịnh Biên sẽ chuyển công năng thành Khu thương mại tự do. Ảnh: internet

 

Mục tiêu cụ thể là đến 2020, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của Tỉnh đạt bình quân 7-8%, kim ngạch xuất khẩu qua các cửa khẩu năm cuối kỳ đạt khoảng 400 triệu USD. Giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu bình quân đạt 9-10%, kim ngạch xuất khẩu qua các cửa khẩu năm cuối kỳ đạt khoảng 650 triệu USD. Giai đoạn 2025-2030, tăng trưởng xuất khẩu qua các cửa khẩu bình quân đạt 11-12%, kim ngạch xuất khẩu năm cuối kỳ đạt trên 1 tỷ USD.

Giai đoạn đến 2020, tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của Tỉnh đạt bình quân 10-11%, kim ngạch nhập khẩu qua các cửa khẩu năm cuối kỳ đạt khoảng 35 triệu USD. Giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng nhập khẩu qua các cửa khẩu bình quân đạt 12-13%, kim ngạch nhập khẩu qua các cửa khẩu năm cuối kỳ đạt khoảng 65 triệu USD. Giai đoạn 2025-2030, tăng trưởng nhập khẩu qua các cửa khẩu bình quân đạt 13-15%, kim ngạch nhập khẩu năm cuối kỳ đạt trên 120 tỷ USD.

Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu chiếm trên 40% tổng xuất khẩu toàn Tỉnh đến năm 2020, đạt trên 45% đến 2025. Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu qua các cửa khẩu chiếm trên 25-30% tổng nhập khẩu toàn Tỉnh đến năm 2020, đạt trên 35% đến 2025. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng mặt hàng nông, thủy sản, giảm tỷ trọng mặt hàng sắt thép, xi măng. Đến năm 2025, tỷ trọng mặt hàng nông, thủy sản trong kim ngạch xuất khẩu qua biên giới đạt 40-50%. Kết cấu hạ tầng thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng cửa khẩu.

Theo đó, Đề án đề ra một số giải pháp phát triển thương mại biên giới như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thương mại biên giới; Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại khu vực biên giới (hạ tầng giao thông, hạ tầng cửa khẩu, chợ biên giới, hạ tầng logistics); Phát triển dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ thương mại biên giới; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu; Tổ chức nguồn hàng, phát triển các liên kết trong thương mại biên giới; Phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị hàng hóa; Chuyển đổi cơ cấu hàng hóa và phương thức kinh doanh.

 

Sở Công Thương là cơ quan chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện đề án; công bố Quyết định phê duyệt Đề án; Xây dựng kế hoạch hành động, phối hợp với các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp và chính sách phù hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. Ban hành Quy chế khuyến khích đầu tư vào hạ tầng cửa khẩu trên địa bàn; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp lớn trong và ngoài Tỉnh tham gia đầu tư phát triển hạ tầng cho thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh;

Khuyến khích và hỗ trợ DN tham gia Hiệp hội thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam; phối hợp với cơ quan quản lý trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để thực hiện các chương trình liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối, nhằm mục đích tổ chức hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa cho thương mại biên giới nói riêng và xuất nhập khẩu trên địa bàn Tỉnh nói chung một cách hợp lý, thông suốt, giải quyết các hạn chế và tồn tại trong lưu thông và phân phối hàng nông sản… Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án để trình UBND tỉnh có giải pháp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

TTH