Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017 – 2020.

Mục đích là nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng và giá trị di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa tỉnh An Giang. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày về các giá trị văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý về di sản văn hóa. Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh mang tính bền vững, lâu dài.

Đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tiềm năng, thế mạnh của quần chúng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển đời sống kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nội dung thực hiện đề án trong giai đoạn 2017- 2020 gồm 2 Dự án:

Dự án 1: Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trong tỉnh An Giang

- Di sản văn hóa vật thể (di vật, cổ vật; di tích) tiêu biểu của 03 dân tộc Chăm, Hoa và Khmer: Di tích lịch sử-văn hóa đã được xếp hạng (5 di tích); Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng chưa được xếp hạng (108 di tích); Di vật, cổ vật của các dân tộc Chăm, Hoa, Khmer.

- Di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của 03 dân tộc Chăm, Hoa và Khmer với các loại hình: Tiếng nói, chữ viết của các dân tộc; Ngữ văn dân gian, bao gồm sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, truyện cổ tích, hát ru và các biểu đạt khác được chuyển tải bằng lời nói hoặc ghi chép bằng chữ viết; Nghệ thuật trình diễn dân gian, bao gồm âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian khác; Tập quán xã hội, bao gồm luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục khác; Lễ hội truyền thống; Nghề thủ công truyền thống như: Nghề dệt thổ cẩm, nghề thêu, nghề làm lạp xưởng bò, các nghề làm bánh của người Chăm; nghề hốt thuốc bắc, nghề đan lát (cần xé…) của người Hoa; nghề dệt, làm gốm, nghề làm đường thốt nốt của người Khmer; … Tri thức dân gian, bao gồm tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian khác.

Dự án 2: Sưu tầm, bảo quản, trưng bày di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số:

- Sưu tầm những di vật, cổ vật, hình ảnh về lịch sử, văn hóa truyền thống của các dân tộc Chăm, Hoa, Khmer ở các khía cạnh: Sinh hoạt cộng đồng (hát, múa, lễ, tết,…), đời sống, trang phục, phong tục, tập quán, làng nghề thủ công,…

- Xây dựng kho lưu trữ bảo quản có đầy đủ phương tiện chống ẩm mốc, hệ thống phòng cháy và hệ thống báo trộm.

- Tổ chức quay video clip về sinh hoạt văn hóa truyền thống của 03 dân tộc nhằm phục vụ công tác giới thiệu, quảng bá.

- Tiến hành chỉnh lý, nâng cấp nội dung trưng bày ở các gian trưng bày văn hóa các dân tộc Chăm, Hoa, Khmer ở các gian trưng bày cố định của Bảo tàng tỉnh. Thông qua các hình ảnh, hiện vật sưu tầm thực hiện trưng bày trải nghiệm tái hiện không gian sinh hoạt nhằm khắc họa được nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc Chăm, Hoa, Khmer.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch. Chịu trách nhiệm về hiệu quả thực hiện Kế hoạch trước UBND tỉnh. Hàng năm thực hiện công tác báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ VHTTDL theo quy định.

Nguồn Kế hoạch 759/KH-UBND

TTH(PVHTT)