Your Website Title
Điều chỉnh thời gian sáp nhập đối với 08 đơn vị trường học trên địa bàn huyện
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2298/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh Đề án về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên được phê duyệt tại Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang.

Theo đó, thời gian sáp nhập đối với 08 đơn vị trường học trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo vào năm 2020 và năm 2023 sẽ được điều chỉnh cụ thể như sau:
Thực hiện trong năm 2020:
Sáp nhập Trường Tiểu học An Nông và Trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quang Khải.
Sáp nhập Trường Tiểu học A Tân Lợi và Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Chu Trinh.
Thực hiện đến năm 2023:
Sáp nhập Trường Tiểu học A Thới Sơn và Trường Tiểu học B Thới Sơn thành Trường Tiểu học Thới Sơn.
Sáp nhập Trường Tiểu học B An Hảo và Trường Trung học cơ sở Núi Cấm thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Núi Cấm.
Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Đề án đã được phê duyệt.

Hồng Quý