Your Website Title
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

Theo Kế hoạch, đối với đơn vị hành chính cấp huyện,  tại 06 huyện đồng bằng (bao gồm An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn) qua khảo sát đều đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định, do đó đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính. Đối với 03 đơn vị hành chính đô thị (gồm thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu) qua khảo sát đều đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định, do đó đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định các đơn vị hành chính cấp huyện đến năm 2021. Tại 02 huyện miền núi (Tịnh Biên và Tri Tôn) qua khảo sát, nhận thấy có 01 huyện (Tri Tôn) đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định.

Riêng đối với huyện Tịnh Biên đảm bảo đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số; nhưng chưa đảm bảo đạt 50% về diện tích theo quy định (diện tích tự nhiên huyện Tịnh Biên là 354,68 km2 so với quy định là 850 km2 đối với huyện miền núi); Tuy nhiên, theo quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, thì huyện Tịnh Biên vừa được cấp có thẩm quyền đánh giá công nhận lại toàn bộ đơn vị hành chính của huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đủ điều kiện để thành lập thị xã Tịnh Biên; Do đó, trong thời gian chuẩn bị các bước thực hiện quy trình thành lập thị xã Tịnh Biên trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của huyện Tịnh Biên; đề nghị giữ nguyên hiện trạng, ổn định đơn vị hành chính huyện Tịnh Biên như hiện tại.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, qua rà soát 156 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh,  có 35 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc dân số theo quy định (trong đó có 34 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và 01 đơn vị hành chính xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về dân số), toàn tỉnh không có đơn vị hành chính cấp xã nào không đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn. Khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã có diện tích khoảng 25% so với tiêu chuẩn quy định. Khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính tại 29 xã loại 02 (sau khi sắp xếp tất cả các xã còn lại bảo đảm đạt loại 01) theo yêu cầu của địa phương, khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

Để đảm bảo tổ chức thực hiện Kế hoạch, đúng tiến độ đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ Tổ chức Hội nghị triển khai; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đồng thời cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự thảo phương án, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn; rà soát, tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn theo đúng tiến độ và thời gian quy định; xem xét hồ sơ, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo đầy đủ số lượng, tính thống nhất, tính pháp lý và chính xác, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Nguồn Kế hoạch 275/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh.

TTH