Your Website Title
Tối đa 250 triệu đồng cho một mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 – 2020
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, mức chi hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 tối đa là 250 triệu động, cụ thể như sau:

Địa điểm thực hiện: các xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đối tượng nhận hỗ trợ: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm hộ và cộng đồng dân cư tại các xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Số hộ tham gia mô hình: Tối đa 25 hộ/mô hình.

Kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình 135).

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là đơn vị được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

TTH