Your Website Title
Hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư vào An Giang
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai các dự án vào An Giang nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm đã cấp Quyết định Chủ trương đầu tư và ký các văn bản cam kết ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh An Giang năm 2018.

Responsive image

Đây là sự thể hiện quyết tâm chính trị của các cấp Lãnh đạo tỉnh An Giang nhằm tạo lập môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch và ổn định để các Nhà đầu tư an tâm hoạt động và phát triển nhằm đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kịp thời hỗ trợ tháo gỡ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đăng ký đầu tư; thủ tục đất đai, môi trường, đền bù giải pháp mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; thủ tục về quy hoạch, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, trực tiếp tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, đề xuất của Nhà đầu tư để xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu việc hỗ trợ Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phải dự trên cơ sở quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng và đầy đủ trình tự và thủ tục quy định. Tích cực, sáng tạo, linh hoạt nhưng phải vững chắc, thận trọng, không nóng vội “xé rào” nhưng phải quyết tâm, đổi mới, đề xuất những cách làm hay, phương pháp đúng và giải pháp hiệu quả; phải đồng bộ, nhất quán trong chỉ đạo, điều hành và thống nhất trong các hoạt động hỗ trợ, đảm bảo đúng hướng, đúng chủ trương, chính sách của Trung ương và của Tỉnh về thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong từng giai đoạn cụ thể.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải cung cấp thông tin về quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phát triển nông thôn theo yêu cầu của Nhà đầu tư và theo quy định; hỗ trợ tìm kiếm, xác định vị trí, địa điểm thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, hỗ trợ trong công tác tạo quỹ đất, xây dựng và phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền hoặc theo ủy quyền của UBND tỉnh nếu dự án có thu hồi đất. Đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục về đất đai thuộc thẩm quyền cấp huyện nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho Nhà đầu tư.

Nguồn Kế hoạch 309/KH-UBND

TTH