Your Website Title
Tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang
Thực hiện Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở Xây dựng công bố thông tin về cá nhân, tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

- Tổ chức: Sở Xây dựng An Giang.

- Cá nhân: Nguyễn Đồng Nhật.

+ Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Sở;

+ Đơn vị: Thanh Tra Sở Xây dựng.

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan (Thanh tra Sở): 02963.852.571.

+ Di động: 0857.575.845.

+ Địa chỉ thư điện tử:

* Tổ chức: soxaydung@angiang.gov.vn.

* Cá nhân: ndnhat@angiang.gov/vn hoặc nguyendongnhatn@yahoo.com.vn.

- Địa chỉ cơ quan: Số 99, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Sở Xây dựng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết cung cấp thông tin và phối hợp quản lý.

Nguồn Thông báo số Số: 1544 /TB-SXD

TTH