Your Website Title
Hướng dẫn cập nhật hồ sơ minh chứng thực hiện tiêu chí nông thôn mới
Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cập nhật hồ sơ minh chứng thực hiện tiêu chí nông thôn mới.

Căn cứ Quyết định 948/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. Năm 2017 là năm đầu tiên áp dụng bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong đó, có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu thay đổi về phương pháp đánh giá, vì vậy địa phương còn gặp nhiều khó khăn về phương pháp xác định, đánh giá và cập nhật hồ sơ minh chứng cho từng tiêu chí, chỉ tiêu.

Để tháo gỡ khó khăn và giúp các xã cập nhật, hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng cho các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hướng dẫn hồ sơ minh chứng thực hiện tiêu chí nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện hỗ trợ các xã rà soát, cập nhật, bổ sung hồ sơ minh chứng tiêu chí nông thôn mới theo danh mục.

  Nguồn Công văn 56/VPĐPNTM.

                                                                                                                                                                 TTH (P.VH & TT)

 

 

Tải về