Your Website Title
Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tịnh Biên đạt trên 293 tỷ đồng
Tính đến 30/9/2019, tổng nguồn vốn các chương trình Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý là 293.739 triệu đồng, đạt 93,54%, tăng 25.300 triệu đồng so đầu năm; Tổng dư nợ 14 chương trình cho vay là 293.483 triệu đồng, tăng 25.413 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 9,4%, đạt 93,7% kế hoạch dư nợ tỉnh giao.

Responsive image

Khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quý 3-2019


Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phân bổ nguồn vốn cho vay tại các xã, thị trấn là 2.044 hộ, với số tiền 63.181 triệu đồng; phân bổ tăng trưởng nguồn vốn tại các xã, thị trấn là 46.670 triệu đồng; từ các nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Nhà ở hộ nghèo theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, hộ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn... tạo điều kiện cho hộ vay tiếp cận nguồn vốn ổn định và phát triển sản xuất chăn nuôi, mua bán, xây nhà, chuyển đổi ngành nghề và các mô hình nhỏ góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Những tháng còn lại của năm 2019, Ban Đại diện HĐQT huyện quyết tâm hoàn thành kế hoạch tín dụng tỉnh giao năm 2019, hỗ trợ tăng cường công tác kiểm tra các chỉ tiêu thi đua phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã, thị trấn; Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay hiệu quả, quyền và nghĩa vụ phải chấp hành các quy định về cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Biểu dương nhân rộng các Tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả; phát động thi đua phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện quý 4 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

TTH