Your Website Title
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
Ngày 03/01/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 46-HD/BTGHU về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Theo đó tập trung tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẳn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta. Tuyên truyền về thắng lợi và sự đóng góp to lớn của quân và dân ta, nhất là các lực lượng cách mạng miền Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; đồng thời cũng chỉ ra sự thất bại cả về quân sự, chính trị của Mỹ, ngụy trên chiến trường miền nam xuân Mậu Thân 1968. Qua đó, bác bỏ mạnh mẽ, xác đáng những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Khẳng định tầm vóc ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; phân tích, làm rõ các bài học kinh nghiệm. Từ đó, khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng tiến công và thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thông tin, phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân gắn với tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của Nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tiến hành dưới nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương trong quý I năm 2018.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968!

2- Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế!

3- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc!

4- Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân!

5- Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thanh Hùng