Your Website Title
Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.

An Giang là tỉnh biên giới, đông đồng bào dân tộc sinh sống, dân số khá lớn (thống kê sơ bộ, toàn tỉnh sẽ thu thập thông tin khoảng 530 ngàn hộ). Để tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên các cấp; triển khai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao các loại phiếu điều tra đúng theo Phương án của Ban Chỉ đạo.

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ, tích cực tham gia tuyên truyền, có kế hoạch cụ thể để thực hiện .

Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Tổng điều tra trên địa bàn theo đúng nội dung phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nhằm đạt mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; chịu trách nhiệm về sự thành công của cuộc Tổng điều tra tại địa phương. Hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức, thực hiện đúng phương án, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh; không để xảy ra trùng lặp hay bỏ sót các đối tượng điều tra; thực hiện tốt công tác tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có đủ điều kiện tham gia điều tra bằng hình thức phiếu điện tử (CAPI). Tuyên truyền sâu rộng, chủ trương, mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để các đối tượng được điều tra hiểu, tự giác cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng; kết quả Tổng điều tra có ý nghĩa, tầm quan trọng lớn phục vụ rất nhiều mặt công tác, như nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Nguồn Chỉ thị 23/CT-UBND

TTH