Your Website Title
Tịnh Biên họp giao ban công tác Khoa giáo quý II năm 2018
Ban Tuyên giáo huyện ủy Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý II và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2018. Đồng chí Trình Lam Sinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 06 tháng đầu, các ngành trong Khối Khoa giáo thực hiện đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác trẻ em, bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội, thể dục thể thao, văn học, nghệ thuật và công tác gia đình. Trong đó, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; tổng kết 10 năm và 05 năm Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và khóa XI về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Nghị quyết về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Khối Khoa giáo huyện đề ra nhiệm vụ trong quý III là: Tiếp tục tham mưu, quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới”;“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”; công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 và chú trọng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)