Your Website Title
Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/8/2018 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Theo Kế hoạch, mục đích là triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 theo chuyên đề:“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”cần gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTW) 4 (khóa XII); NQTW6 (khóa XII). Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác và là công việc thường xuyên, nền nếp của mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; góp phần rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội XII của Đảng.

Description: <a data-cke-saved-href=

Ảnh minh họa (nguồn internet)

 Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm: Tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn; Thực hiện kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh phù hợp với thực tế của đơn vị, địa phương; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực. Chỉ đạo đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký 2-3 việc làm theo Bác, liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện. Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng ít nhất từ 1-2 điển hình cá nhân làm theo Bác và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua cơ quan thường trực - Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

Đối với UBND cấp huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan thuộc UBND cấp huyện và cấp xã; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.

TTH