Your Website Title
Thực hiện mô hình 03 không “Không viết”, “Không nộp” và “Không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính
Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình 03 không “Không viết”, “Không nộp” và “Không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn. Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 01/11/2018.

Mục đích nhằm thực hiện giải quyết các thủ tục, hồ sơ đảm bảo nhanh, hiệu quả; hỗ trợ người dân ghi chép các loại giấy tờ, nộp hồ sơ qua hệ thống trực tuyến, nhằm rút ngắn thời gian người dân yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, để người dân có cách nhìn tích cực hơn vào công tác cải cách hành chính, hướng tới sự thân thiện giữa người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu.

Phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng của người dân yêu cầu thực hiện các loại thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS), chỉ số quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), huy động sức mạnh tng hp của hệ thống hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mô hình “Không viết”: Khi công dân đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này, sẽ được hỗ trợ ghi các loại giấy tờ, như: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, Tờ khai lệ phí trước bạ, Tờ khai tiền sử dụng đất, các loại đơn,.. trên máy tính. Công dân chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ; nhận biên nhận hồ sơ. Không thu phí viết hộ.

Mô hình “Không nộp” : Khi công dân đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã hoặc các điểm giao dịch Bưu điện để thực hiện mô hình này, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ thông qua hệ thống trực tuyến một cửa tỉnh. Không thu phí khai hộ trên hệ thống trực tuyến.

Mô hình “Không hẹn”: Công dân đến yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được giải quyết ngay và trả kết quả ngay sau đó (không viết phiếu hẹn). Thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định.

TTH