Your Website Title
Tịnh Biên ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính
Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, nhằm mục đích tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính Nhà nước; Thông tin, tuyên truyền đến nhân dân, doanh nghiệp biết được các quan điểm, chủ trương, chính sách, lộ trình, giải pháp thực hiện cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thu hút sự quan tâm, góp ý và giám sát của quần chúng nhân dân đến hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện.

Huyện Tịnh Biên đăng cai tổ chức Hội thi tuyên truyền CCHC tỉnh năm 2018

Đồng thời, kịp thời phát hiện, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt để tạo động lực và bước phát triển mới trong cải cách hành chính của huyện; đồng thời phê phán, chỉ rõ những nơi có tiêu cực, thái độ, tác phong làm việc quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân gây cản trở trong công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình cải cách hành chính tỉnh, huyện giai đoạn 2016–2020; Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, huyện, những công tác trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của từng giai đoạn, từng năm, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính, chỉ đạo về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đã và đang thực hiện có hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện, xã, trong đó chú trọng các lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo …

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã; các hình thức tra cứu tình trạng hồ sơ qua: Cổng thông tin điện tử, tin nhắn SMS, điện thoại, Kiosk....; Triển khai phần mềm “Góp ý công chức, viên chức một cửa” và “khảo sát sự hài lòng của người dân theo từng lĩnh vực thủ tục hành chính” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả… Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính Nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết các công việc của công dân và tình hình và kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính khác có liên quan.

Các phòng, ban ngành, UBND cấp xã kết hợp tuyên truyền cải cách hành chính với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan; Thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Truyền thanh huyện, xã, thị trấn), Cổng Thông tin điện tử, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị, hội thi, đối thoại, tọa đàm. Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Cổng thông tin điện tử hoặc bản tin điện tử địa phương hoặc qua các trang mạng xã hội facebook, zalo....

TTH