Your Website Title
UBND xã An Hảo công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Họ và tên: Trịnh Văn Đệ
- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
- Số điện thoại: 
0913370585 
- Email: 
trinhdung7782@gmail.com

Uỷ ban nhân dân xã An Hảo thông tin đến các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ./.

 

 

Tải về