Your Website Title
UBND xã Núi Voi công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Họ và tên: Thái Thị Điểm
- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
- Số điện thoại:
0984 407 327 
- Email: 
chinhnua@gmail.com

Uỷ ban nhân dân xã Núi Voi thông tin đến các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ./.

 

 

Tải về