Your Website Title
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, bao gồm 2 phụ lục:

- Phụ lục I: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền.

- Phụ lục II: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông cùng cấp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh.

TTH

 

 

Tải về