Your Website Title
Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tịnh Biên

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 về việc Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định này thay thế Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc điều chỉnh, thay đổi thông tin cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo Quyết định có 03 cán bộ, công chức làm nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính huyện Tịnh Biên và 28 cán bộ, công chức làm nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Điện thoại

Địa chỉ Email

I

Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện

1

Nguyễn Thành Quân

 Chủ tịch UBND huyện

Huyện Tịnh Biên
Email: tinhbien@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.875.234

0918.160.345

nguyenthanhquan8@gmail.com

2

Phạm Văn Ngon

Chánh Văn phòng

01234.909.478

phamvanngontb@gmail.com

3

Lê Thị Ngọc Diễm

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0916.363.892

lengocdiem.270381@gmail.com

II

Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại xã, thị trấn

1

Nguyễn Công Sơn

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bàng
Email: nhabang@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.875.241

0919.161.941

nhabang@angiang.gov.vn

2

Lê Thanh Long

Công chức Tư pháp, Hộ tịch

0939.990.405

thanhlongtuphapnb@gmail.com

3

Quách Văn Cường

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Chi Lăng
Email: chilang@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.877.102

0945.280.445

qvcuong@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Văn Quảng

Công chức văn phòng - thống kê

0901.007.197

nvquang01@angiang.gov.vn

5

Trịnh Hoàng Phước

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Tịnh Biên
Email: tttinhbien@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.876.114

0989.118.944

trinhhoangphuoc@gmail.com

6

Lê Quốc Hòa

Công chức Tư pháp, hộ tịch

0917.147.617

lqhoa@angiang.gov.vn

7

Thái Thị Điểm

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Núi Voi
Email: nuivoi@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.877.974

0984.407.327

chinhnua@gmail.com

8

Thái Thanh Nam

Công chức tư pháp - Hộ tịch

1666979757

namnguyen1311@gmail.com

9

Thái Văn Hoanh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trung
Email: vinhtrung@angiang.gov.vn
Số điện thoại :02963.877.101

0919.133.303

vinhtrung@angiang.gov.vn

10

Nguyễn Văn Thanh

Công chức Tư pháp, hộ tịch

0907.595.533

thanhnguyen033@gmail.com

11

Nguyễn Văn Huệ

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Văn Giáo
Email: vangiao@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.875.210

0913.786.418

nguyenvanhue1963@gmail.com

12

Lý Công Văn

Công chức Tư pháp, hộ tịch

01626.990.877

lycongvan8@gmail.com

13

Trần Hải Giang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn
Email: thoison@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.875.314

0168.241.1173

thoison@angiang.gov.vn

14

Nguyễn Quốc Tuấn

Công chức Văn phòng - Thống kê

0984.767.583

nguyenquoctuantb1988@gmail.com

15

Lương Huy Hùng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hưng
Email: nhonhung@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.875.276

0918.993.298

lhhung01@angiang.gov.vn

16

Trần Thị Mỹ Trang

Công chức Văn phòng - Thống kê

01668.484.073

ttmtrang@angiang.gov.vn

17

Lý Kim Thoa

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Phú
Email: xaanphu@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.875.295

0918.038.177

xaanphu@angiang.gov.vn

18

Lê Thị Ngọc Dung

Công chức Tư pháp, hộ tịch

0975.040.806

xaanphu@angiang.gov.vn

19

Lâm Văn Bá

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Nông
Email: annong@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.876.129

0918.550.097

batinhbien@gmail.com

20

La Nguyễn Ngọc Nhi

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0964.028.120

languyenngocnhi1995@gmail.com

21

Trịnh Văn Đệ

 Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Hảo
Email: anhao@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.760.042

0913.370.585

trinhdung7782@gmail.com

22

Nguyễn Hồng Hữu

Công chức Văn phòng - thống kê

0963.942.099

nguyenhonghuu47@gmail.com

23

Lâm Văn Thiện

Bí thư, Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Lập
Email: tanlap@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.766.910

0963.562.299

lamvanthientb@gmail.com

24

Hồ Văn Thiện

Công chức Văn phòng - Thống kê

0919.167.330

hovanthien129@gmail.com

25

Lê Thành Khang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi
Email: tanloi@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.877.179

0969.999.633

lethanhkhangtbn@gmai.com

26

Nguyễn Trường Lâm Vũ

Công chức Tư pháp, hộ tịch

0988.421.943

truongvutbag@gmail.com

27

Mao Kim Hên

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Cư
Email: ancu@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.768.001

0985.773.720

mkhen@angiang.gov.vn

28

Phạm Văn Thái

Công chức Tư pháp, hộ tịch

0988.881.621

ancu@angiang.gov.vn

 

TTH