Your Website Title
Vĩnh Trung đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân
Thời gian qua, xã Vĩnh Trung luôn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) cũng như giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân.

Với sự nỗ lực của cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hướng dẫn kịp thời, giải thích cụ thể, rõ ràng cho người dân khi giải quyết các TTHC. Việc niêm yết công khai các TTHC, lệ phí và thời gian giải quyết TTHC từng lĩnh vực tại trụ sở làm việc luôn được quan tâm thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, giải quyết TTHC, công tác ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng thực hiện.

Responsive image

Việc giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” từng bước đi vào nền nếp, ổn định. 9 tháng đầu năm 2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Vĩnh Trung tiếp nhận lập 257 bộ khai sinh, khai tử 82 trường hợp, đăng ký kết hôn 83 hồ sơ, cải chính hộ tịch 36 trường hợp, công tác hộ tịch khác 996 hồ sơ, chứng thực 4.528 việc. Thực hiện mô hình “3 không” viết hộ các loại giấy tờ cho công dân trong giải quyết thủ tục hành chính được 485 hồ sơ. 
  Từ nay đến cuối năm 2019, địa phương sẽ nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, về trình độ chuyên môn và kỹ năng, tác phong làm việc chuẩn mực, trách nhiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; siết chặt kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo yêu cầu phục vụ nhân dân khi đến giải quyết TTHC./.
 
Bích Hồng (Vĩnh Trung)