Your Website Title
An Nông phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng gia đình văn hóa
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kế thừa truyền thống quý báu đó, trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Responsive image

Trải qua 90 năm thành lập, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ, từ Hội phản đế đồng minh, Mặt trận tổ quốc các cấp đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng trở thành sức mạnh to lớn, chung sức chung lòng đánh đuổi, chống giặc ngoại xâm, giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc, đồng thời phát huy trí tuệ, sáng tạo cao độ trong xây dựng tổ quốc và trở thành nguồn lực quan trọng đưa đất nước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế, quốc tế.
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam qua 90 năm, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể xã An Nông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, phong trao thi đua yêu nước, ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ với nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội, phong trào thi đua, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, nhất là an ninh biên giới.
Với vị trí, vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận tổ quốc xã An  Nông đã thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2012-2015 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ năm 2016 cho đến nay. Đây là cuộc vận động hết sức quan trọng nhằm phát huy tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định và vươn lên trong cuộc sống.  Thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, địa phương đã phối hợp nhiều ngành liên quan mở 9 lớp dạy nghề, thu hút trên 300 lượt lao động thôn thôn đăng ký theo học, gắn với phát động toàn dân tham gia thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, theo phương châm “Dễ trước, khó sau” và “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Qua đó, đã huy động sự hưởng ứng của nhân dân tham gia đóng góp ngày công, hiến cây, hiến đất để nâng cấp, láng nhựa các tuyến đường nông thôn, xây dựng cầu dân sinh. Đến nay, xã An Nông đạt 12/19 tiêu chí và 41/49 chỉ tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Trong nhiệm kỳ 2014- 2019, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường công tác phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, tuyên truyền nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,... bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến trong ý thức và hành động trong nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, thực  hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, hưởng ứng tham gia áp dụng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia các phong trào thi đua yêu nước vì gia đình, cộng động xã hội,... Đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 
Nổi bật nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".... Đến nay, toàn xã An Nông hộ được công nhận gia đình văn hóa chiếm hơn 80% dân số, có 3/3 ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa, 7 cơ quan, đơn vị và Đình thần An Nông được công nhận tiêu chuẩn văn hóa. Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể địa phương luôn chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo và chính sách an sinh xã hội, như: vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã đóng góp, hỗ trợ và trao gần 4.830 phần quà đến hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh khó khăn; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí gần 850 suất; cất mới và bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá trên 1 tỷ 800 triệu đồng.
Trong 5 năm qua, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng động được củng cố và hoạt động có hiệu quả trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát điều tra và bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; các công trình dân sinh, vì cuộc sống cộng đồng,.. đã từng bước làm bộ mặt xã biên giới ngày càng khang trang, thuận tiện trong lưu thông và đời sống dân sinh khởi phát.
Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc xã biên giới An Nông huyện Tịnh biên, nơi phía nam của tổ quốc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để cùng vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm vận động hằng năm./.

Hữu Ngọc (An Nông)