Your Website Title
Thị trấn Nhà Bàng thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo
Xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta, những năm qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của Mặt trận, các hội đoàn thể, công tác giảm nghèo ở thị trấn Nhà Bàng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Responsive image

Công tác xóa đói, giảm nghèo luôn tập trung huy động nhiều nguồn vốn để thực hiện, từ đầu năm đến nay, địa phương đã giới thiệu cho 130 trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo và chương trình giải quyết việc làm, học sinh, sinh viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tổng số tiền trên 5,2 tỷ đồng, hiện nay, thị trấn Nhà Bàng còn 23 hộ, chiếm tỷ lệ 0,68% dân số.
Bên cạnh đó, căn cứ vào chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm của UBND huyện, thị trấn Nhà Bàng xây dựng kế hoạch, phương án hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo, song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho các hộ tính tự lực, tự cường, cố gắng nỗ lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại.
Đến thời điểm này, địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước giảm nghèo bền vững và hạn chế tình trạng tái nghèo./.

Ngọc Thư (Nhà Bàng)