Your Website Title
Xã Núi Voi khẩn trương thực hiện công tác điều tra kinh tế 2021
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021. Tính đến thời điểm này, xã Núi Voi đã hoàn thành giai đoạn 1 việc thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở hành chính, cơ sở kinh tế sự nghiệp. Điểm mới trong thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 là áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào các khâu thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý kết quả điều tra.

Responsive image

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Do vậy, trong thời gian tới xã Núi Voi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để người dân, doanh nghiệp, thành phần kinh tế hiểu rõ và phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, đảm bảo cuộc tổng điều tra được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng theo yêu cầu, mục đích đã đề ra./.
 
Huyền Linh (Núi Voi)