Your Website Title
Xã Vĩnh Trung thực hiện chỉ tiêu thu hồi nợ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng tín dụng
Trong những năm qua, UBND xã Vĩnh Trung triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Số hộ nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu đều được giải quyết cho vay kịp thời, hầu hết hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất, buôn bán nhỏ,… Qua đó, tăng thu nhập cho gia đình, từng bước ổn định cuộc sống. Ngoài các chương trình tín dụng ưu đãi đầu tư phát triển về kinh tế thì các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm đảm bảo về an sinh xã hội cũng đã được địa phương quan tâm triển khai thực hiện như cho vay học sinh - sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vayhỗ trợ hộ nghèo về nhà ở…

IMG20181227143702 (1).jpg

Năm 2019 xã Vĩnh Trung đề ra chỉ tiêu thu hồi nợ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, thực hiện chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng. Theo kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho các hội, đoàn thể nhận ủy thác thu nợ đến hạn năm 2019 là 01 tỷ 076 triệu đồng, thu lãi là 01 tỷ 310 triệu đồng, dư nợ tiết kiệm là 01 tỷ 157 triệu đồng; về tiết kiệm và vay vốn sẽ thu dư nợ quá hạn 712 triệu đồng và dư nợ khoảng 245 triệu đồng.  

Với chỉ tiêu đã đề ra, trong thời gian tới UBND xã sẽ phối hợp với các ngành có liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tốt việc thu hồi vốn, quản lý vốn và thực hiện cho vay đúng quy định, đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra đối với công tác cho vay vốn mới bảo đảm đúng đối tượng và bảo đảm cho việc sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là những hộ vay vốn từ các chương trình nhằm nâng cao nhận thức trong việc vay vốn, trả nợ đúng theo quy định, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình giải quyết việc làm cũng như công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương./.

 

Bích Hồng (Vĩnh Trung)