Your Website Title
Bài: Người cán bộ Tuyên giáo nhiệt huyết trong công tác
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở đã góp phần không nhỏ trên mặt trận tư tưởng chính trị của Đảng bộ huyện, tạo khối đoàn kết, thống nhất, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Niên, Trưởng Ban Tuyên giáo xã Vĩnh Trung là một điển hình. Ông có hơn 20 năm gắn bó với công tác Tuyên giáo, không ngừng phát huy năng lực của mình.


 
 

Công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đây là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến quần chúng nhân dân, biến chủ trương, đường lối, chính sách ấy thành hành động cách mạng một cách tự giác của đông đảo quần chúng nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Niên, sinh 1956 trong gia đình nhà nông, thuộc ấp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung, với sự nhiệt huyết của mình trong công tác xã hội, đến năm 1989, ông đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong suốt quá trình công tác, ông đã không phụ lòng tin của các cấp ủy Đảng và nhân dân, đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Sau nhiều năm cống hiến, ông đã từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Bí Thư Đoàn thanh niên; Trưởng Ban Tổ chức tư tưởng; Bí Thư chi bộ- Trưởng ấp Vĩnh Đông; Ủy viên thường trực MTTQVN. Đến năm 2004, ông được phân công làm Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã. Trong hơn 14 năm là Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, ông luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình khi được cấp trên giao nhiệm vụ, hàng năm, luôn bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; Hướng dẫn các Chi bộ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ông trực tiếp tham gia xây dựng Văn kiện các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã từ năm 1989-1994; 1994-1999;2000-2005;2005-2010;2010-2015;2015-2020.

Ngày 04/11/2004, xã Vĩnh Trung được Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, ông được Ban thường Vụ Đảng ủy phân công biên tập quyển Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1945-2005. Với vai trò, trách nhiệm công tác Tuyên giáo, ông tham mưu với Đảng ủy trong công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng của quân và dân xã Vĩnh Trung cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hàng năm tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ xã trong giai đoạn chống Pháp, chống mỹ và trong giai đoạn xây dựng và phát triển. Đồng thời, ông luôn gần dân, sát dân, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội và các vấn đề bức xúc trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực, ông là người trực tiếp tuyên truyền đưa chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, ông luôn giữ cho mình một lối sống giản dị, nhiệt tình trong công tác, luôn là người anh, người chú đi trước hướng dẫn cho đàn em, cháu trong công tác và được nhân dân tin tưởng, kính trọng. Với sự nhiệt tình trong công tác tuyên giáo, đến nay, ông được tặng nhiều của huyện, đặc biệt, nhiều năm liền, ông là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Trong giai đoạn hiện nay, khi mà cả nước ta đang bước vào thời kì đổi mới, thì việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, với nhiệm vụ trọng tâm là huy động mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân để xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước... Do đó, công tác Tuyên giáo lại càng quan trọn hơn, đòi hỏi những người làm công tác tuyên giáo phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác  tuyên truyền, khoa giáo, dư luận xã hội... nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bằng tâm huyết của mình, ông Niên luôn tư duy, tìm tòi cách làm mới trong việc tuyên truyền, vận động  để đạt hiệu quả cao. Nhờ vậy, mà đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Trung trong công tác xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân đóng góp quỹ xã hội từ thiện, làm lộ giao thông ... làm cho kinh tế- xã hội của xã có bước phát triển nhanh, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, an ninh trật tự giữ vững ổn định, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Thưa QV và CB!.Sự nghiệp Tuyên giáo là sự nghiệp quan trọng, có tính chiến lược lâu dài, toàn diện, do vậy, rất cần những tấm gương nhiệt tình trong công tác như đồng chí Nguyễn Thanh Niên để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020./.

Bích Hồng (Vĩnh Trung)