Your Website Title
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Mục đích nhằm riển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo chuyên đề:“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác và là công việc thường xuyên, nền nếp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

 Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết.

Nội dung của Kế hoạch gồm : Tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ; sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan thuộc UBND cấp huyện và cấp xã; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương; tổng hợp các Kế hoạch thực hiện của các địa phương, đơn vị báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng, một năm.

Nguồn Kế hoạch 120/KH-UBND

TTH