Your Website Title
Mặt trận Tổ quốc xã An Cư nâng cao vai trò giám sát, phát huy dân chủ cơ sở và thực hiện tham gia xây dựng chính quyền
Tham gia xây chính quyền là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, phát huy truyền thống khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí và đồng thuận của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tổ chức giám sát, phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Responsive image

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc xã An Cư và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mang lai kết quả thiết thực trong xây dựng và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là phát huy người có uy tín, tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức trong xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết, quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân, kịp thời đề xuất những vấn đề bức xúc, liên quan đến các chính sách dân tộc, an sinh xã hội,.. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp các ngành của chính quyền tổ chức triển khai, tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước mới ban hành, những thành tựu đạt được về kinh tế - văn hóa - xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11,… bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp được 186 cuộc có gần 9.000 lượt người dân dự nghe.

Responsive image

Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc xã đã tiến hành cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu cử trưởng, phó ấp và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2017 - 2020 được diễn ra đúng quy trình trong việc tổ chức các bước hiệp thương, niêm yết danh sách, giới thiệu nhân sự và đạt kết quả tích cực với 100% cử tri tham gia đi bầu. Để phát huy Quy chế dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, Mặt trận phối hợp với Hội đồng nhân dân cùng cấp tổ chức được 77 điểm tiếp xúc gần 4.200 lượt cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, đóng góp trên 200 ý kiến xoay quanh các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân, được các Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp giải trình và ghi nhận gửi đến các cơ quan thuộc thẩm quyền để trả lời thỏa đáng cho cử tri. Phối hợp với đơn vị Công an tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” đã ghi nhận và giải trình 67 ý kiến đóng góp của người dân ở các khu vực, phum, sóc về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu… tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức đến tham gia các phong trào giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Song song đó, quan tâm củng cố, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tiến hành giám sát 14 công trình do Nhà nước đầu tư và các công trình phúc lợi xã hội, các công trình được đưa ra cộng đồng dân cư thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến để các công trình được triển khai thực hiện đúng thiết kế, có sự giám sát từ nhân dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc xã cũng không ngừng  củng cố, phát triển về tổ chức, đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò những cá nhân tiêu biểu, lực lượng cốt cán, nhất là các vị sư sãi, à cha, phật tử người dân tộc Khmer. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc đúng theo pháp luật của Nhà nước quy định, xây dựng khối đoàn kết giữa các dân tộc, vận động tín đồ tôn giáo tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, theo phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, kiên quyết phê phán, phản biện các hoạt hoạt động mê tín dị đoan, luận điệu xuyên tạc, lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, nhằm chia rẻ khối Đại đoàn kết toàn dân.

Responsive image

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Ngọc Sơn thông tin:“Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của Mặt trận, hoạt động của Mặt trận từ xã đến ấp từng bước được củng cố theo hướng thiết thực, cải tiến nội dung, đổi mới phương thức, tăng cường phối hợp về địa bàn dân cư. Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng dẫn chuẩn hóa công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận có tâm huyết và có trách nhiệm. Đạt được những thành tích nêu trên là kết của việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc và định hướng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Cùng với các hoạt động nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc thì công tác chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn, các đối tượng chính sách được quan tâm đặc biệt, thường xuyên và liên tục, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đối tượng có điều kiện cũng như động lực, ý chí phấn đấu vươn lên ổn định đời sống, quan tâm chăm lo con cháu được ăn học chu đáo, đầy đủ, nhất là các dịp lễ, tết...  Cùng với đó là triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, xã An Cư có 2.342/2.510 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 93,31% dân số. Trong đó, gia đình đạt chuẩn văn hóa 03 năm liền chiếm 89,15%, 6/6 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa, 12 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa./.

Hữu Ngọc (An Cư)