Your Website Title
An Giang ban hành thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn
Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 về Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể gồm 02 phụ lục:

Phụ lục 1: Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phụ lục 2: Danh mục các thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc Danh mục nêu tại Quyết định 3209/QĐ-UBND thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và đã được Bộ, ngành Trung ương công bố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

TTH

 

 

Tải về