Phòng Ban Chuyên Môn

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875234 - 3740399 - 3875365 - 3740454 - 3708264

- Fax: (0296) 3740399

- Email: tinhbien@angiang.gov.vn

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875840 - 3875841

- Fax:

- Email: pgddt.tinhbien@angiang.gov.vn

 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875224 – 3740757 - 3875674

- Fax: (0296) 3875224

- Email: pktht.tinhbien@angiang.gov.vn

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875243

- Fax:

- Email: pldtbxh.tinhbien@angiang.gov.vn

 

Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3740797 - 3741690

- Fax: (0296) 3741690

- Email: pnoivu.tinhbien@angiang.gov.vn

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875299 – 3740095 – 3741139 - 3875466

- Fax: (0296) 3875420

- Email: ptckh.tinhbien@angiang.gov.vn

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875346 - 3741437 - 3875436

- Fax: (0296) 3875346

- Email: ptnmt.tinhbien@angiang.gov.vn

 

Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875195

- Fax:

- Email: ptuphap.tinhbien@angiang.gov.vn

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875486 - 3741607

- Fax: (0296) 3875486

- Email: pvhtt.tinhbien@angiang.gov.vn

 

Phòng Y tế

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3740837

- Fax:

- Email: pyte.tinhbien@angiang.gov.vn

 

Phòng Dân tộc

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3741727

- Fax: (0296) 3741727

- Email: pdantoc.tinhbien@angiang.gov.vn

 

Thanh tra

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875388

- Fax: (0296) 3875388

- Email: thanhtra.tinhbien@angiang.gov.vn

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875800 - 3875250

- Fax: (0296) 3875250

- Email: pnnptnt.tinhbien@angiang.gov.vn

Tin liên quan