Your Website Title
Xã, Thị Trấn

UBND XÃ VĨNH TRUNG 

- Địa chỉ: ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3877101

- Email: vinhtrung@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Nguyễn Minh Triết

- Phó Chủ tịch: Huỳnh Thanh Hải

- Phó Chủ tịch: Thái Văn Hoanh

 

UBND XÃ VĂN GIÁO 

- Địa chỉ: ấp Đây Cà Hôm, xã Văn Giáo huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875210

- Email: vangiao@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Phù Văn Tuấn

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Sơn

- Phó Chủ tịch: Hồ Văn Đức

 

UBND XÃ THỚI SƠN

- Địa chỉ: ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875314

- Email: thoison@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Nguyễn Thị Hiền

- Phó Chủ tịch: Trần Hải Giang

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Sơn

 

UBND XÃ TÂN LỢI

- Địa chỉ: ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3877179

- Email: tanloi@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: 

- Phó Chủ tịch: Lê Thành Khang

- Phó Chủ tịch: Lê Văn Trọng

 

UBND XÃ TÂN LẬP

- Địa chỉ: ấp Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

- Điện thoại: (0296) 3766940

- Email: tanlap@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: 

- Phó Chủ tịch: Phan Văn Khoa

 

UBND XÃ NÚI VOI

- Địa chỉ: ấp Voi 1, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3877974

- Fax: (0296) 3877974

- Email: nuivoi@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Chau Thị Thu Thủy

- Phó Chủ tịch: Trần Văn Vinh

 

UBND XÃ NHƠN HƯNG

- Địa chỉ: ấp Tây Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875276

- Email: nhonhung@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Phạm Văn Ngon

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thành Bảo

- Phó Chủ tịch: Trần Lệ Thu

 

UBND XÃ AN PHÚ

- Địa chỉ: ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875295

- Email: xaanphu@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Lý Kim Thoa

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tuyền

- Phó Chủ tịch: Trần Văn Vũ

 

UBND XÃ AN NÔNG

- Địa chỉ: ấp Tân Biên, Xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3876129

- Fax:  (0296) 2212099

- Email: annong@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Lâm Văn Bá

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tám

- Phó Chủ tịch: Lê Văn Tâm

 

UBND XÃ AN HẢO

- Địa chỉ: ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3760042 - 3760043

- Email: anhao@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Trịnh Văn Đệ

- Phó Chủ tịch: Chau Khonh

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Diệu Hiền

 

UBND XÃ AN CƯ

- Địa chỉ: ấp Pô Thi, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3768001

- Email: ancu@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Huỳnh Trọng Khang

- Phó Chủ tịch: Khon Vi Khan

- Phó Chủ tịch: Tống Hoài Ân

 

UBND THỊ TRẤN TỊNH BIÊN

- Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3876114

- Email: tttinhbien@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Trương Văn Hòa

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Bích

- Phó Chủ tịch: Ngô Thanh Dũng

 

UBND THỊ TRẤN NHÀ BÀNG

- Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3875241

- Email: nhabang@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Lưu Văn Đạo

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Công Sơn

- Phó Chủ tịch: Trương Hữu Trung

 

UBND THỊ TRẤN CHI LĂNG

- Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3877102

- Fax: (0296) 3877102

- Email: chilang@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Trần Thị Biên

- Phó Chủ tịch: Huỳnh Thọ Lộc