• Ông: Nguyễn Minh Triết

  Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0868.664.939

  Mail: vinhtrung@angiang.gov.vn

 • Ông: Nguyễn Song Minh Nhựt

  Công chức văn phòng thống kê

  Điện thoại: 0941.551.552

  Mail: vinhtrung@angiang.gov.vn

UBND xã Vĩnh Trung - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nhaban.All Rights Reserved