• Ông: Trương Văn Hòa

  Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0918.865.466

  Mail: tttinhbien@angiang.gov.vn

 • Ông: Huỳnh Thanh Tuấn

  Công chức văn hóa xã hội

  Điện thoại: 0916.719.125

  Mail: tttinhbien@angiang.gov.vn

UBND TT Tịnh Biên - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tinhbien.All Rights Reserved