• Ông: Phan Văn Khoa

  Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0978.015.215

  Mail: pvkhoa@angiang.gov.vn

 • Ông: Lê Văn Hiếu

  Công chức văn phòng thống kê

  Điện thoại: 0905.146.889

  Mail: lvhieu01@angiang.gov.vn

UBND xã Tân Lập - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tanlap.All Rights Reserved