• Ông: Trần Thanh Điền

  Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0919804174

  Mail: ttdien@angiang.gov.vn

 • Ông: Trần Hoa Xim

  Công chức văn phòng thống kê

  Điện thoại: 0939563098

  Mail: thxim@angiang.gov.vn

UBND xã Tân Lập - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tanlap.All Rights Reserved