• Bà: Lý Kim Thoa

  Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0918.038.177

  Mail: lkthoa01@angiang.gov.vn

 • Ông: Nguyễn Văn Đẳng

  Công chức Tư pháp - Hộ tịch

  Điện thoại: 0386.059.345

  Mail: anphu@angiang.gov.vn

UBND xã An Phú - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/anphu.All Rights Reserved