• Ông: Chau Khonh

  Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0377.773.988

  Mail: ckhon@angiang.gov.vn

 • Bà: Kim Thị Trúc Giang

  Công chức văn phòng thống kê

  Điện thoại: 0379.879.392

  Mail: kttgiang@angiang.gov.vn

UBND xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

Copyright © 2018 tinhbien.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/anhao.All Rights Reserved